Điều khoản và điều kiện

Quý khách cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Quý khách, khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ do Hệ thống SMS cung cấp.

Bằng việc truy cập và chấp nhận Điều Khoản Chung này, Quý khách xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ nội dung của Điều Khoản Chung này, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Chung này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp.

Hệ thống SMS có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Chung vào bất cứ lúc nào hoặc vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của mình. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải mà không cần phải thông báo trước. 

Nếu Quý khách không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sau khi các thay đổi về Điều Khoản Chung được đăng tải, có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận những thay đổi đó.

Khi Quý khách đã đồng ý với Điều Khoản Chung này, Quý khách có nghĩa vụ phải tuân thủ Điều Khoản Chung, Chính sách bảo mật, Hợp Đồng Điện Tử tương ứng khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Nếu Phạm Huy Hoàng xác định được Quý khách có hành vi vi phạm, Phạm Huy Hoàng có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản dịch vụ và có thể đơn phương chấm dứt việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Quý khách.

1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HỆ THỐNG SMS

Dịch vụ tại Hệ thống SMS do Phạm Huy Hoàng và Bùi Đức Biên quản lý và được đặt tại web/ứng dụng của Quý khách cho phép Khách hàng thanh toán sản phẩm/dịch vụ của Quý khách thông qua website: https://hethongsms.vn

2.      ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG

Quý khách truy cập vào website https://hethongsms.vn và cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin bao gồm:

•      Tên 

•      Email/Điện thoại liên hệ

•      Mật khẩu đăng nhập 

Tên tài khoản là tên của Quý khách.

Sau khi đăng kí tài khoản, Phạm Huy Hoàng tiến hành kiểm tra thông. Quý khách sẽ nhận thông tin phản hồi qua email đã đăng kí.

Sau khi đăng kí tài khoản thành công, Quý khách được cung cấp dashboard theo dõi/thay đổi thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, v.v.

Tài khoản được gọi là đã xác thực khi Quý khách chấp nhận Điều Khoản Chung này

Quý khách phải liên hệ ngay với Phạm Huy Hoàng khi bị mất tài khoản, lộ thông tin tài khoản.

3.      ĐÓNG TÀI KHOẢN

Quý khách có thể đóng tài khoản của mình bằng cách gửi email về Phạm Huy Hoàng theo địa chỉ:

info@phamhuyhoang.com Phạm Huy Hoàng sẽ xác nhận yêu cầu của Quý khách và khóa tài khoản.

            Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ sẽ tuân theo các điều khoản được nêu tại Hợp Đồng.

4.        BỒI HOÀN

Quý khách đồng ý bồi hoàn cho Phạm Huy Hoàng và các bên liên quan của Phạm Huy Hoàng và đảm bảo rằng Phạm Huy Hoàng và các bên liên quan của Phạm Huy Hoàng không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với Phạm Huy Hoàng và các bên liên quan của Phạm Huy Hoàng phát sinh từ hoặc liên quan đến:

•       Việc Quý khách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ);

•       Việc Quý khách vi phạm Điều Khoản Chung này;

•       Việc Quý khách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.

5.        GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Trong mọi trường hợp Phạm Huy Hoàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ khi Phạm Huy Hoàng có sai phạm do việc truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của Phạm Huy Hoàng, trang website của Phạm Huy Hoàng, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Quý khách dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Phạm Huy Hoàng. Phạm Huy Hoàng sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Phạm Huy Hoàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông.

6.      CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Việc Phạm Huy Hoàng không thực thi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời hạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều nội dung tại Điều Khoản Chung này sẽ không phải là sự từ bỏ Điều Khoản Chung đó hoặc từ bỏ quyền thực thi Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào sau đó.  Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì Phạm Huy Hoàng sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Điều Khoản Chung này. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Điều Khoản Chung này, và Điều Khoản Chung này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực. 

Quý khách xác nhận rằng Phạm Huy Hoàng, theo các luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của Điều Khoản Chung này. Về vấn đề này, Quý khách đồng ý không buộc Phạm Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm. Quý khách không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Điều Khoản Chung này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Phạm Huy Hoàng. Phạm Huy Hoàng có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Điều Khoản Chung này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Sử Dụng. Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Quý khách. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo những Điều Khoản Chung này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Tranh chấp giữa Quý khách và Bên thứ ba: Phạm Huy Hoàng không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Quý khách, cung cấp thông tin cần thiết để Quý khách và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Quý khách và Bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Quý khách và Bên thứ ba.